A miskolci önkormányzat pályázatot írt ki a Régiségvásár üzemeltetésére

Megosztás

A megyeszékhely vezetése hétfőn a minap.hu városi weboldalon keresztül tette közzé, milyen feltételekkel lehet megszerezni az egyre híresebb miskolci rendezvény üzemeltetési jogait. Január 24-ig lehet jelentkeznie annak, aki az idegenforgalmi szempontból is egyre jelentősebb eseményt a jövőben irányítani szeretné.

A kiírás szövege a következő:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívás útján kíván gondoskodni a tulajdonában álló, jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletét képező helyszínrajzon jelölt közterületen Miskolci Régiségvásár üzemeltetéséről. Ennek megfelelően az alábbi tartalmú pályázati felhívás közzétételére kerül sor:

1. Pályázat kiírója:    Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
    3525 Miskolc, Városház tér 8.
    képviseli: Veres Pál polgármester
    adószám: 15735605-2-05
    statisztikai számjel: 15735605-8411-321-05
    törzsszám: 735605

2. Pályázatot nyújthat be: 
a)    egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személy, vagy
b)    jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősül,
c)    civil szervezet, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősül,
aki/amely Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben – jogcímtől független – lejárt tartozással nem rendelkezik.

3. Pályázat célja, jellege, nyertes pályázó kötelezettségei:    
3.1. A Miskolc Régiségvásárt (a továbbiakban: Régiségvásár) minden hónap első vasárnapján a belvárosban rendezik. Az elmúlt évtizedekben elindult kezdeményezés egyre nagyobb érdeklődés mellett valósul meg. A Miskolc város számára idegenforgalmi szempontból is jelentős rendezvény az elmúlt években mind területében, mind a látogatók létszámában jelentősen növekedett. 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés 11. pontjában önként vállalt önkormányzati feladatként határozza meg az idegenforgalmi tevékenységet. A pályázati felhívás célja ezért az önkormányzati vagyon szakszerű hasznosításával az előbbieknek megfelelően az Önkormányzat önként vállalt feladata teljesítésének elősegítése, a kialakult hagyomány fenntartása, a Régiségvásár zavartalan körülmények közötti megtartása, továbbá az Önkormányzat érdekeivel összhangban álló, magas színvonalú turisztikai, idegenforgalmi szempontból kiemelkedő vásárok tartása, ezáltal a közterületek szakszerű, hatékony, közérdeknek és jogszabályoknak megfelelő hasznosítása.
3.2. A nyertes pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy az eredményes pályázati felhívás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésétől számított 2 éves határozott időtartamban a vásárt – az alábbiakban ismertetett feltételekkel – üzemelteti, amely tevékenység magába foglalja az alábbi résztevékenységeket:
•    a vásár teljes körű lebonyolítása, beleértve az előkészítést, előmunkálatokat és a vásárral járó utómunkálatokat (pl.: árusítóhelyek, installációk bontása, takarítás, stb.) is,
•    a vásár lebonyolításához szükséges valamennyi hatósági engedély beszerzése,
•    a Régiségvásáron történő részvétel érdekében a jelen felhívás 1. számú mellékletét képező helyszínrajzon jelölt összesen 1500 m2 térmértékű terület kereskedők, árusok felé történő hasznosítása,
•    a vásár kiszolgálására közmű-infrastruktúra (elektromos áram, vízellátás, illemhelyek) kiépítése és üzemeltetése, továbbá a rendezvény teljes időtartama alatt a köztisztaság és szemétszállítás biztosítása, költségeinek fedezése, valamint a rendezvény zárását követő takarítás,
•    vásár felügyelete, vagyonvédelem biztosítása,
•    közlekedési rend és forgalomelterelés biztosítása, a vásár közbiztonsági feltételeinek megteremtése,
•    helyi szinten a vásár népszerűsítésének, marketingjének, reklámjának biztosítása,
•    érintett közterület állagmegóvása, a vásárt követően eredeti állapot visszaállítása.

3.2.1. Régiségvásár üzemeltetésével kapcsolatos előírások, feltételek:
a)    vásár időpontja: minden hónap első vasárnapja, amennyiben ez a nap ünnepnapra vagy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint kitűzött választás napjára esik, úgy a soron következő – ünnepnapnak, illetve választás napjának nem minősülő – vasárnap.
b)    egy kereskedő, árus által elfoglalt maximális területet: 12 m2 
c)    a nyertes pályázó a közterület hasznosításának jogát másra nem ruházhatja át,
d)    árusítóhely kizárólag olyan kereskedőnek biztosítható, aki régiségek, műtárgyak körébe tartozó tárgyak, eszközök, retro tárgyakat árusít a Régiségvásárban. Használt cikk piacnak a régiségvásár nem biztosíthat helyet!
e)    A Régiségvásáron tilos árusítani a 2001. évi LXIV. törvény 7. § 10. pontja szerinti megfogalmazás alá eső kulturális javakat, továbbá polgári használatra szolgáló kézi lőfegyvert, lőszert, gáz- és riasztófegyvert, légfegyvert, robbanó és robbantószer fegyvereket, ilyen célból árusító hely nem biztosítható,
f)    az értékesíteni kívánt kópiák, másolatok esetén az eredeti műtárgyaktól való különbözőséget beazonosítható módon fel kell tüntetni, ennek megtörténtét a nyertes pályázó köteles ellenőrizni,

g)    a nyertes pályázó köteles a Kiíróval a szerződés teljesítése során szorosan együttműködni, tevékenységéről a szerződésben meghatározott módon beszámolni és ezzel a Kiírót olyan helyzetbe hozni, hogy a Kiíró jogszabály – így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény – által előírt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére képes legyen.
3.3. Az Kiíró a nyertes pályázó által végzett üzemeltetési tevékenységért ellenszolgáltatást nem fizet. A nyertes pályázó az önként vállalt önkormányzati (köz)feladat megvalósításában történő közreműködése során továbbhasznosítja az önkormányzati közterületet.
4. Bírálati szempontok: a Kiíró a pályázatokat összességükben értékeli, az értékelés során az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
–    pályázó referenciamunkái,
–    a teljesítéshez rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek.
A bírálat során előnyt jelenthet: 
–    a Régiségvásár megvalósításával kapcsolatos leírás Pályázati felhívás céljaival és a jogszabályokkal való összhangja, szakmai kidolgozottsága, 
–    ha a pályázó a Régiségvásár mellett működő család- és gyermekközpontú kísérőprogramokat vállal,
–    ha a pályázó a Régiségvásár mellett működő hivatalos műtárgybírálatot biztosít.
Nyertessé az a pályázó kerül megválasztásra, aki érvényes és a bírálati szempontokat figyelembe véve a legelőnyösebb pályázatot nyújtja be. A nyertes pályázóval a Kiíró Régiségvásár üzemeltetésére vonatkozóan szerződést köt.
5. Lényeges jogi tények: 
A Régiségvásár üzemeltetése céljából hasznosítani kívánt vagyon közterületnek minősül. A közterületek használatáról szóló 29/2011 (X. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés i) pontja szerint közterület-használati engedély kell beszerezni a közterület vásár céljára történő használata esetén. A Pályázat nyertesének a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak megfelelően be kell szereznie a közterület-használati engedélyt, valamint a 29/2011 (X. 21.) önkormányzati rendelet szabályai szerint a közterület-használati díj és a közterület-használati óvadék tekintetében eljárni.
A Régiségvásár keretében folytatott kereskedelmi tevékenységre figyelemmel irányadóak a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet előírásai. A nyertes pályázó az előbbiekben ismertetett jogszabályok alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzőjéhez benyújtott vásárüzemeltetési engedély iránti kérelmet köteles benyújtani és vásárüzemeltetési tevékenységét kizárólag az engedély birtokában végezheti.
6. A pályázattal szemben támasztott tartalmi követelmények
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a)    az pályázó nevét, címét, elérhetőségeit, adószámát, cégjegyzékszámát, vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
b)    a Régiségvásár megvalósítását tartalmazó részletes leírást, benne a nyitva tartás tervezett idejét és a vásár működésének rendjét,
c)    az pályázó nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy kizárólag a jelen felhívásban meghatározott, a jogszabályi követelményeknek megfelelő tevékenységi köröket fogja működtetni,
d)    eredeti aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, vagy ezen iratok közjegyző által hitelesített másolatát,
e)    a vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 2. § (3)-(4) bekezdése szerinti biztonsági tervet, 
f)    az pályázó nyilatkozatát arról, hogy a felhívásban foglaltakat tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és nyertessége esetén kötelezettséget vállal a vásár üzemeltetési szerződés megkötésére továbbá nyilatkozatát arról, miszerint tudomásul veszi, hogy ajánlati kötöttsége a Kiíró által – a pályázat eredménye tárgyában – történő döntéshozatalt követő 90 napig áll fenn,
g)    – gazdálkodó szervezet pályázó esetén – pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás, végrehajtás nincs folyamatban, 
h)    nyilatkozatot arról, hogy Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben – jogcímtől független – lejárt tartozással nem rendelkezik.
7. Pályázat benyújtásának határideje és helye: 
Beérkezési határidő: 2020. január 24. 12.00 óra
személyesen: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzői Titkárságán (3525 Miskolc, Városház tér 8. 1. emelet, 1078 szoba) vagy
postai úton a következő címre:    Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.)

8. Pályázatok bontásának ideje és helye: 
2020. január 24. 12.30 óra
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló (3525 Miskolc, Városház tér 8.)
A pályázat bontása nyilvánosan, a Kiíró képviselőinek, a pályázók, illetve meghatalmazottai jelenlétében történik. A pályázat bontása alkalmával a jelenlévőkkel ismertetésre kerülnek a következő adatok: pályázó neve, székhelye.

9. Benyújtott pályázatokról való döntés: a benyújtott pályázatokról való döntésre a pályázatok beérkezését követő 60 napon belül kerül sor. 
10. Egyéb információk:
a)    A pályázatot magyar nyelven, egy nyomtatott és egy – nem szerkeszthető formátumban – elektronikus, adathordozón (CD vagy DVD) rögzített példányban kell benyújtani, lezárt borítékban. A borítékon az alábbi szöveget kérjük feltüntetni:
„PÁLYÁZAT
MISKOLCI RÉGISÉGVÁSÁR
2020. január 24. 12.30 óráig
FELBONTANI TILOS!!!”
A pályázat benyújtható személyesen, közvetlenül Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzői Titkárságán (3525 Miskolc, Városház tér 8. 1. emelet, 1078 szoba) vagy
postai úton, a következő címre:    Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
    3525 Miskolc, Városház tér 8.
Beérkezési határidő: 2020. január 24. 12.00 óra. 

b)    Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Közös pályázat benyújtásának lehetőségét a Kiíró kizárja.
c)    Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogát, hogy a jelen pályázati felhívást annak lejárati időpontjáig visszavonhatja, illetve felfüggesztheti.
d)    Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogát, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén jogosult arra, hogy a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést.
e)    A pályázat érvénytelensége akkor áll be, ha az nem felel meg a kiírásban foglaltaknak, a pályázó a lejárati határidőn túl nyújtja be az pályázatát.
f)    Kiíró fenntartja a pályázat – indokolás nélküli – eredménytelenné nyilvánításához fűződő kizárólagos jogát. Az eljárás eredménytelen, ha a kitűzött benyújtási időpontig egyetlen pályázat sem érkezett be, vagy a beérkezett ajánlatok egyike sem felel meg a pályázati felhívás követelményeinek vagy a Kiíró a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánította.
g)    A pályázattal kapcsolatban további információt, felvilágosítást a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Sport és Városmarketing Osztályától (3525 Miskolc, Városház tér 8. tel.: 46/512-700) kérhetnek.

Megosztás

Related posts